Átdolgozás alatt...

 

 

 

 

A Baptista Teológiai Akadémia Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata

 

 

A szabályzat az 1976. évi 15. törvényerejű rendelet, a 17/1976. (VI. 7.) MT sz. rendelet és az 5/1978. (XII. 12.) KM sz. rendelet alapján készült.

 

 

1.§

A könyvtár elnevezése, székhelye, címe

 

 

(1) A könyvtár neve: Baptista Teológiai Akadémia Könyvtára.

 

(2) A könyvtár székhelye és címe: 1068 Budapest, Benczúr u. 31.

 

(3) A könyvtár létesítésének időpontja: 1906.

 

(4) Elnevezésének rövidített jelölése: BTA Könyvtára.

 

(5) Nemzetközi elnevezése:

Library of Baptist Theological Seminary (Budapest, Hungary),

Bibliothek der Baptistischen Theologischen Akademie (Budapest, Ungarn).

 

(6) A Baptista Teológiai Akadémia Könyvtára a könyvtári hálózaton kívül működik.

 

(7) A könyvtár pecsétjei:

a) fejbélyegző Baptista Teológiai Akadémia Könyvtára

1068 Budapest, Benczúr u. 31.

Tel.: (1) 342-7534/121

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

b) tulajdonbélyegző Baptista Teológiai Akadémia Könyvtára

Budapest

 

 

2.§

A könyvtár fenntartása és felügyelete

 

 

(1) A könyvtár fenntartója: a Baptista Teológiai Akadémia.

 

(2) A könyvtár állami felügyeletét a Művelődési és Közoktatási Minisztérium látja el.

 

(3) A könyvtár - a Központi Könyvtár esetében - a Magyarországi Baptista Egyház Szövetségi Tanácsa közvetlen felügyelete alatt működik.

 

(4) A korszerű könyvtári és szakirodalmi tájékoztatási tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket a könyvtár fenntartója biztosítja. Ezek pénzügyi fedezetét a Teológiai Akadémia (továbbiakban: főiskola) éves költségvetésében tételesen megtervezi és elkülönítetten kezeli.

A főiskola fejlesztésével összhangban a könyvtárosok javaslata alapján elkészíti a könyvtár belső és külső feladatkörének ellátásához szükséges fejlesztési terveket.

 

(5) A könyvtár legfontosabb működési feltételei:

a) a könyvtári állomány gyarapítását és állagának megóvását szolgáló, az évenkénti fejlesztéshez szükséges, a főiskola költségvetésében biztosított és elkülönített pénzügyi fedezet;

b) az állomány gyarapításával, feltárásával, használatba vételével kapcsolatos teendőket elvégző, és könyvtári tájékoztatást nyújtó, szakmailag képzett megfelelő létszámú személyzet;

c) a működéshez és a szolgáltatásokhoz szükséges korszerű gépek, számítógépek és egyéb eszközök;

d) a rendeltetésszerű működéshez szükséges megfelelő elhelyezés.

 

(6) A könyvtár vezetőjének és dolgozóinak szakmai képzését illetve továbbképzését, tapasztalatcseréken való részvételét a főiskola biztosítja. Az ezekhez szükséges anyagi- és idő-hozzájárulás mértékéről - a könyvtárfelügyelő tanár javaslatára - esetenként a Főiskolai Tanács dönt.

 

 

3.§

A könyvtár jellege és típusa

 

 

(1) A könyvtár a főiskola szervezetébe tartozó, annak képzési - oktatási, kutatási munkáját segítő szervezeti egység, mely közgyűjteményként működő központi könyvtárból és tanszéki könyvtári egységekből áll.

 

(2) Típusa szerint: korlátozottan nyilvános felsőoktatási és szakkönyvtár.

 

 

4.§

A könyvtár feladatai

 

 

(1) Alapfeladata az oktatók, kutatók és hallgatók tanulmányi, tudományos és - a központi könyvtárban - közművelődési igényeinek kielégítése; az oktatási, kutatási és tanulmányi színvonal emelése érdekében az oktatók, kutatók és hallgatók szakirodalommal, tanulmányi anyaggal, általános műveltséget nyújtó irodalommal, korszerű tájékoztatással való ellátására irányuló könyvtári feladatok elvégzése.

 

(2) Ennek megvalósítása érdekében a főiskola oktatási és kutatási feladatainak ismeretében: a) tervszerűen és folyamatosan gyarapítja, nyilvántartja, feldolgozza, megőrzi és kölcsönzi az intézmény jellegének és típusának megfelelően a baptista hitvalláson alapuló tanulmányi anyagokat (a BTA kézirat jellegű jegyzetei), a teológiai tudományok hazai és külföldi szakirodalmát, a társadalomtudomány és természettudomány területéről, a filozófia, pszichológia hitélettel és teológiával kapcsolatos műveit, más szellemi értékeket (művészetek) magas színvonalon képviselő műveket, és mindazokat, melyek hozzásegítenek a magasfokú szakmai ismeretekkel és műveltséggel rendelkező lelkipásztorok, vallástanárok és missziómunkások képzéséhez, a kutatói munkához;

b) a teljesség igényével gyűjti, kiegészíti, majd feltárja, nyilvántartja és megőrzi a BTA és a magyar baptizmussal kapcsolatos történeti értékű dokumentumokat, a főiskola oktatóinak, kutatóinak munkáit;

c) a tanszéki könyvtári egységek színvonalas, igény szerinti ellátását (gyarapítás, nyilvántartás) végzi;

d) a könyvtár dokumentumait (szolgáltatások útján) olvasói, használói rendelkezésére bocsátja;

e) szakirodalmi tájékoztató munkát végez, közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait: szakirodalmi tájékoztatási tevékenységében csatlakozik az országos és nemzetközi számítógépes információ-szolgáltató rendszerekhez;

f) a főiskola hallgatói és a könyvtár használói részére segítséget nyújt a szakdolgozatok, vizsgadolgozatok készítéséhez - igény szerint - témafigyelésben, irodalomkutatásban;

g) együttműködik más könyvtárakkal (intézményekkel), kölcsönösségi alapon szolgáltatásokat vesz igénybe, ill nyújt (könyvtárközi kölcsönzés, igény szerint);

h) rendszeres igényfeltáró munkát végez, gondoskodik - lehetőségek szerint - az igények gyors, minél teljesebb kielégítéséről;

i) gyűjtőkörébe eső területeken szakbibliográfiákat készít (így együttműködési lehetőséget kínál más könyvtáraknak);

j) népszerűsíti a könyvtár szolgáltatásait (rendezvényeit);

k) állományát védelemben részesíti, különös gondot fordít értékes (muzeális értékű) dokumentumaira.

 

(3) A könyvtár a jelen szabályzatban meghatározott feladatokon túl egyéb feladattal csak a főigazgató hozzájárulásával bízható meg. Az esetleges új feladatok a könyvtár rendeltetésszerű működését nem akadályozhatják.

 

(4) A központi könyvtár minősített dolgozóit - meghatározott körülmények és előírások figyelembevételével - be lehet vonni az oktatásba.

 

 

5.§

A könyvtár vezetése

 

(1) A könyvtár munkáját a vezető könyvtáros irányítja, akit - a Főiskolai Tanács javaslatára - a Szövetségi Tanács nevez ki.

 

(2) A vezető könyvtáros feladatai:

a) demokratikus alapelvek és az érvényes jogszabályok, rendelkezések alapján irányítja és ellenőrzi a könyvtár egész működését;

b) végrehajtja a könyvtár feladatkörébe utalt, az éves és távlati munkatervekben, fejlesztési tervekben meghatározott feladatokat;

c) kidolgozza és szükség szerint módosítja a könyvtár belső szabályzatait, biztosítja a szabályzatokban foglaltak betartását;

d) munkaprogramot, fejlesztési terveket készít, továbbá beszámolóit, jelentéseit, statisztikáit;

e) biztosítja a könyvtár rendelkezésére bocsátott pénzügyi keretek rendeltetésszerű felhasználását;

f) kialakítja a könyvtár belső munkarendjét;

g) hatáskörében engedélyezett aláírási jogot gyakorol;

h) a tanszéki könyvtári egységekkel szoros kapcsolatot tart, hiszen ezek tevékenysége kapcsolódik a központi könyvtár munkájához;

i) kezdeményezi, javasolja a könyvtári dolgozók szakmai, nyelvi továbbképzését, tanulmányutakon való részvételét;

j) könyvtári ügyekben ellátja a könyvtár képviseletét.

 

(3) A vezető könyvtáros (bármely minősített könyvtári dolgozó) biztosítja a zavartalan működést a központi könyvtárban és a tanszéki könyvtári egységekben.

 

(4) A vezető könyvtárost akadályoztatása - egyéb ok miatt - távolmaradása esetén a könyvtárfelügyelő tanár által kijelölt könyvtári dolgozó helyettesíti.

 

 

6.§

A könyvtár gyűjtőköre és a könyvtári állomány gyarapítása

 

 

(1) A könyvtár, felsőoktatási és teológiai szakkönyvtári minőségében gyűjti - a Teológiai Akadémia képzési-oktatási, kutatási feladatait figyelembe véve, a tanulmányokhoz szükséges dokumentumokat, a teológiai tudományok hazai és külföldi szakirodalmát, kiegészítő irodalomként más tudományterületek irodalmát - a megkívánt mértékben, a közművelődési funkció teljesítése érdekében válogatva az értékes műveket.

 

(2) A könyvtár állománya vétel, ajándékozás, csere útján gyarapodik.

 

(3) A szerzeményezés elsősorban a konzultatív munkacsoport javaslatai, döntései és a könyvtár vezetőjének javaslatai alapján történik.

a) Tervszerűen és folyamatosan megvásárolja az e célra biztosított és elkülönített pénzügyi keretből a hazai és külföldi kiadványokat és egyéb dokumentumokat (a külföldön megjelent könyvtári anyagokkal kapcsolatban a 7/1985 (IV. 26.) MM rendeletben foglaltak szerint intézkedik). Igyekszik begyűjteni a gyűjtőkörébe illő, kereskedelmi forgalomba nem kerülő dokumentumokat is. Kapcsolatot kezdeményes és tart fenn más hazai és külföldi intézményekkel, amelyek ajándék vagy csere útján hasznos és értékes kiadványokkal gazdagíthatják a könyvtár állományát.

b) Felfrissíti, folyamatosan gyarapítja könyvtártudományi szakmai segédkönyvtárát.

c) A könyvtár megőrzés, használat és kiadványcsere céljaira megkap minden főiskolai kiadványt (évkönyv, emlékkönyv, tudományos kiadványok, jegyzet, egyéb dokumentumok).

 

 

7.§

A könyvtári állomány nyilvántartása és védelme

 

 

(1) A könyvtár köteles állományát pénzügyi, statisztikai, tájékoztatási szempontból pontosan nyilvántartani; megfelelő raktári rendben tárolni; megőrzéséről, védelméről gondoskodni.

 

(2) A könyvtár állományába tartozó muzeális értékű dokumentumok kezelését az 5/1971 (X. 23.) MM rendeletben foglaltak szerint kell elvégezni.

 

(3) Az állomány nyilvántartására és védelmére a 3448-78 MSZ, valamint a 3/1975 (VIII. 17.) KM-PM rendelet az irányadó.

 

 

 

 

 

 

8.§

A könyvtár szolgáltatásai és a szolgáltatások igénybevétele

 

 

(1) Minden érdemi szolgáltatás nyújtása a központi könyvtárban történik elsősorban a főiskola oktatóinak, kutatóinak, hallgatóinak, másodsorban a külső használóknak.

 

(2) Ezek a következők:

a) helybenolvasás;

b) kölcsönzés az állomány meghatározott részéből, az erre jogosultak számára;

c) könyvtárközi kölcsönzés - a 19/1981 (XII. 8.) rendelet alapján;

d) könyvtári és szakirodalmi tájékoztatás;

e) saját adatbázis-szolgáltatás;

f) időszaki kiadványok tartalmáról folyamatos tájékoztatás - tartalomjegyzék másolat;

g) cikkfeltárás;

h) számítógépes témafigyelés;

i) irodalomkutatás (eseti szolgáltatás)

j) kiadványjellegű szolgáltatások közül - gyarapodási jegyzék összeállítása.

 

(3) A könyvtár köteles a szolgáltatásait, a könyvtár használatának szabályait a központi könyvtárban és a tanszéki könyvtári egységekben az olvasók, használók számára jól látható helyen ismertetni.

 

 

9.§

A könyvtár szervezete

 

 

(1) A főiskola könyvtára a központi könyvtárból és tanszéki könyvtári egységekből áll.

 

(2)

a) Tanszéki könyvtári egységek: ószövetségi, újszövetségi, rendszeres teológiai, egyháztörténeti, gyakorlai teológiai, missziói, egyházzenei, vallástanári és nyelvi lektorátus.

b) A központi könyvtár része a védett, muzeális dokumentumokat gyűjtő, kiállító egység.

 

(3) Az egyes tanszékeken működő könyvtári egységek szakmai és módszertani szempontból a központi könyvtárhoz tartoznak, a központi könyvtár biztosítja az egységes állománygyarapítást, nyilvántartást, feldolgozást igény szerint (hallgatók bevonásával).

 

(4) A Kutatóintézet munkájának segítése szintén a központi könyvtár feladata.

 

(5) A különböző tanszéki egységek és a nyelvi lektorátus könyvtári letéteinek rendeltetésszerű működését hallgatók megbízásával a tanszékvezető tanár biztosítja és könyvtárfelügyelő tanár ellenőrzi. A kihelyezett állomány értékéért a megbízott hallgató felel és elszámolással tartozik a központi könyvtárnak.

 

 

 

 

 

 

10.§

A könyvtár munkájának segítése

 

 

(1) A könyvtár tevékenységének a főiskola oktató-képző, kutató munkájával való összehangolását, továbbá a vezető könyvtáros munkáját a konzultatív munkacsoport támogatja.

 

(2) Tagjai:

- a könyvtárfelügyelő tanár - az oktatás képviseletében;

- a központi könyvtár vezetője (minősített könyvtári dolgozó);

- egy hallgató (a könyvtári munkában részt vevő) - a hallgatók képviseletében;

- a Kutatóintézet vezetője.

 

(3) A csoport feladata:

a) A könyvtár-állományi fejlesztési terveinek, munkaterveinek, jelentéseinek, tevékenységének áttekintése, és az ezekkel kapcsolatos észrevétel, javaslat megtétele.

b) Tájékoztatja a vezető könyvtárost (minősített könyvtári dolgozó) a főiskola oktatás-fejlesztési, kutatási feladatairól, terveiről (tantervek), minden olyan tevékenységről, amelynek hatása van a könyvtári munkára.

 

(4) A konzultatív munkacsoportot kötelezően a tanév elején a könyvtárfelügyelő tanár és a vezető könyvtáros hívja össze.

 

 

11.§

A könyvtár gazdálkodása

 

 

(1) A főiskola könyvtárának önálló költségvetése nincsen.

 

(2) A Főiskolai Tanács dönt a normatív támogatásból, a Magyarországi Baptista Egyház költségvetéséből és a közgyűjteményi támogatásból származó pénzeszközöknek a szervezeti egységek közötti felosztásáról, és ezekből biztosítja (elkülönítetten kezeli) a könyvtár működéséhez szükséges feltételeket.

 

(3) A könyvtár gazdálkodását a főiskola gazdasági igazgatójának (Gazdasági Hivatal) felügyelete és ellenőrzése alatt végzi. Önálló gazdasági részleggel nem rendelkezik, ezért valamennyi gazdasági jellegű tevékenységét a Gazdasági Hivatalon keresztül végzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.§

Záró rendelkezések

 

 

(1) A könyvtár szervezetének és működésének alapvető szabályait jelen szabályzat tartalmazza.

 

(2) Ha a könyvtár tevékenységében, ellátásában, működési feltételeiben problémák adódnak; vagy ha a könyvtár rendeltetésszerű működését egyéb körülmények akadályozzák, a vezető könyvtáros köteles ezt haladéktalanul jelenteni a fenntartónak, a BTA mindenkori főigazgatójának.

 

 

 

 

Budapest, 1995. szeptember

Joomla templates by a4joomla