könyvtár legutóbb beszerzett és feldolgozott dokumentumai

2018 - 2019

  Cím Szerző Kiadó Kiadási év
15561 Megváltás felé : Új vallástörténet. A nemkeresztény világ Juhász Vilmos Barkóczy Kiadás 1943
15562 Az Újtestamentum szent iratai : Máté evangéliuma [ford. és magy Karner Károly dr.]  Keresztyén Igazság Kiadása 1935
15563 A predestinació tana az igehirdetésben és nevelésben Imre Lajos Országos Református Lelkész-Egyesület 1934
15564 Kálvin teológiája Wilhelm Niesel ; [ford. Nagy Barna] Kálvin, 1943
15565 Wilhelm Gesenius Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament Frants Buhl Verlag von F. C. W. Vogel, 1921
15566 A külmisszió lényege : a külmisszió református theologiai alapvetése Irta Horváth Jenő   1936
15567 Kijelentés és teremtés Schumann Frigyes Károly   1938
15568 A buddhizmus ethikája : a negyedik nemes igazság alapján Farkas Pál   1932
15569 A szekták keletkezésének okai Makkai Sándor ; kiad. a Kálvin-Szövetség Stief [Ny.] 1917
15570 Zwingli és Luther találkozása Marburgban : részlet egy készülő Zwingli-életrajzból Soós Béla  [Városi Ny.] 1932
15571 Zakariás próféta és könyve Módis László Országos Református Lelkész-Egyesület Kiadója 1932
15572 A szektákról Csikesz Sándor Országos Református Lelkész-Egyesület 1925
15573 A magyar református imádság a XVI. és XVII. században Incze Gábor  Országos Református Lelkész-Egyesület, 1931
15574 Az Újszövetség teológiája Ethelbert Stauffer ; a ford. Kocsis Elemér Ráday Kollégium 1981
15575 The Seventh-day Adventist Bible Commentary ed. Francis D. Nicol Review and Herald Publ. 1955
15576 Növekedés a hitben - Előadások és prédikációk - Dr. Vass Vince kecskeméti lelkipásztor háteahagyott és összegyűjtött beszédei Dr. Vass Vince ; előszó Ravasz László Kecskeméti Református Szent Ekklézsia 1947
15577 A magyarhoni protestáns egyház története : A művelt közönség számára : II. József és a magyar protestantizmus szerk. Zsilinszky Mihály ; írták Farkas József, Kovács Sándor et al. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R-T. K 1907
15578 Az Újszövetség teológiája Stauffer, Ethelbert ; magyarra átdolg. Kocsis Elemér  Református Teológiai Akadémia  
15579 Synopsis of the First Three Gospel Huck, Albert ; comp. rev. of earlier ed. by Hans Lietzmann ; Eng. ed. ... by Frank Leslie Cross  American Bible Society  
15580 A valláspszichológia fejlődésének története Vasady Béla  Országos Református Lelkész-Egyesület 1927
15581 Éveim : Demeter István önéletírása [szerk., az előszót írta és jegyzetekkel ell. Barna Gábor] Római Katolikus Egyh. Gyűjt 2014
15582 A roma pastor's personal story Gábor Rupi 4H : KCA 2017
15583 Egyház, közösségépítés, értékteremtés : 2011-2015 : betekintés az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyedi támogatásával megvalósuló egyházi programokba és fejlesztésekbe [közread. az] Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma  [2016]
15584 A próféta "igazi" utódai : A síita iszlám történetéből Horváth Pál Kossuth 1979
15585 A mitológia kezdetei : Az ősi népek elbeszélései Láng János Gondolat 1979
15586 Gólyavári esték : Előadások a magyar történelemről [szerk. Hanák Gábor] ; [előadó Szücs Jenő et al.] RTV-Minerva 1986
15587 A magyar művelődés századai Nemeskürty István, Liptay Katalin ; [a rádióműsorban közrem. Benda Kálmán et al.] RTV-Minerva 1985
15588 Euch ist heute der Heiland geboren von Elisabeth Reuter Evangelische Verlagsanstalt 1966
15589 Das sagt der Auferstandene William Barclay Evangelische Versandbuchhandlung 1970
15590 Aufgerichtet und ausgerichtet durch Christus. Betrachtungen zu Philipper 2,1-13 Pohl, Adolf Evangelische Versandbuchhandlung O. Ekelmann Nachf 1963
15591 Viele Zeugen - ein Herr William Barclay Evangelische Versandbuchhandlung  
15592 Christus genügt - Das Zeugnis des Kolosserbriefes William Barclay Evangelische Versandbuchhandlung 1972
15593 Einssein in Christus Ulrich Betz  Evangelische Versandbuchhandlung 1974
15594 Er wird euch einen Beistand geben William Barclay Evangelische Versandbuchhandlung 1973
15595 Vom Plan Gottes nach der Bibel Hrsg. von Otto Ekelmann Evangelische Versandbuchhandlung O. Ekelmann Nachf 1966
15596 Gemeindeaufbau im Neuen Testament Eduard Schütz Evangelische Versandbuchhandlung 1971
15597 Gott ist die Liebe Wolfgang Klempert Evangelische Versandbuchhandlung 1973
15598 Christusgemaßes Leben Hrsg. von Gerhard Brachmann Evangelische Versandbuchhandlung 1973
15599 Rám köszönt az Élet : versek Gergely István ; [grafika Máté Ilona]  4H cop. 2016
15600 BIVIO : Tanulmányok az Evangélikus Országos Könyvtár műhelyéből, 2014 Szerk. Mányoki János, Pintér Gábor Evangélikus Országos Könyvtár 2014
15601 Káin, a törvényszegő Szondi Lipót ; [ford. Mérei Vera] ; [a tájékoztatót írta Benedek István] Gondolat 1987
15602 A világirodalom története Szerb Antal ; [utószó Kardos László]  Magvető 1941
15603 Naplójegyzetek 3. Prohászka Ottokár ; szerk. Barlay Ö. Szabolcs Agapé ; Távlatok 1997
15604 A bölcselet története főbb vonásaiban írta Kecskés Pál. Szent István Társulat, 1981
15605 Az emberi jogok dokumentumokban Összeáll. Kovács István és Szabó Imre Közgazd. és Jogi Kiadó 1976
15606 Emberi Jogi Mi Micsoda : Fórumok, szervezetek, kiadványok    Emberi Jogi Információs és Dokumnetációs Központ 1998
15607 Az általános iskolás tanulók erkölcsi-társadalmi fejlettségének vizsgálata Bábosik István, Bíró Katalin Tankönyvkiadó 1980
15608 Az ember fejlődése és fejlesztése : enciklopédia dióhéjban Rókusfalvy Pál Nemzeti Tankönyvkiadó 2001
15609 A keresztyényi gyülekezetben való isteni dicséretek - népénektáraink tegnap és ma [szerk. Kovács Andrea] Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport 2011
15610 Önéletrajz és visszaemlékezések Kovács Gyuláné    
15611 Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozója (Budapest, 2018. november 6-7.) [szerk. Csaba Attiláné] ; [... előadók Redl Károly et al.] Könyvtári Intézet 2019
15612 A mise állandó szövegei és énekei latinul és magyarul Szent Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom Szent Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom 1999
15613 Socia exsultatione : A Rajeczky Benjamin születésének 100. évfordulóján tartott tudományos ülésszak előadásai Szerk.: Dobszay László, Papp Ágnes MTA - Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Intézet 2003
15614 Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében [szerk. Kovács Andrea] ; [közread. a] Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 2012
15615 A Pázmány Péter Tudományegyetem háromszázéves jubileuma és az Egyetem Barátainak Szövetsége Wolkenberg Alajos Stephaneum Ny 1934
15616 Tudományos kutatásra vezérlő kalauz RAMÓN Y CAJAL Santiago ; Fordította Salamon Henrik ; Előszóval ellátta Lenhossék Mihály Novák  
15617 A kereszténység szent könyvei : II. Újszövetség Radó Polikárp Szent István Társulat, 1929
15618 1500 bölcs gondolat : a keskeny és a széles úton járóknak Charles Heddon Spurgeon ; [összeáll. és szerk. Nagy Alexandra és Vohmann Péter] Evangéliumi K. ; Szent Gellért Kiadó [2012]
15619 Jézus hasonlatai Raffay Sándor Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 1907
15620 The Athenian Acropolis : history, mythology, and archaeology from the Neolithic era to the present Jeffrey M. Hurwit Cambridge University Press 1999
15621 Baker's Bible atlas. Consulting editors: E. Leslie Carlson [and] Martin H. Scharlemann. Baker Book House 1961
15622 Kempis Tamás négy könyve Krisztus követéséről [kiad.] Nogáll János   1891
15623 A vallásszabadság Magyarország történetében Somogyi Imre   1947
15624 Free churches in Germany Hans Luckey Christian-Verlag 1956
15625 A hívő keresztyén és a fegyveres szolgálat Berliner Hugó .. et al. Evangéliumi Könyvkereskedés  
15626 Die Bücher der Chronik Otto Böckler Verlag von Velhagen und Klasing 1874
15627 Fertőd : Útikalauz Marót János ; [szerk. Gimes Endre] ; [fénykép Őrszigety Frigyes] Panoráma [1961]
15628 Protestáns vagy katolikus? Incze István  Mária-Kongregáció 1927
15629 Népszerű teológia : 1. füzet : a Bibliáról, misszió, Úr napja, házasság Udvarnoki András Magyarországi Baptista Gyülekezetek Szövetségének Irodalmi Bizottsága 1921
15630 A hívőkeresztség : válasz Benkő Istvánnak "A gyermekkeresztség" c. füzetére Reichert Gyula MOB 1925
15631 Népszerű teológia, 2. füzet Udvarnoki András Magyarországi Baptista Gyül. Szöv. Ir. Biz  
15632 Kunst Irén élete és munkája 1869-1934 Gáncs Aladár   1935
15633 The Billy Graham Christian worker' s handbook Ed. by Charles G. Wand World Wide Publ. 1997
15634 Billy Graham Magyarországon : [1977. szeptember 3-10.] [szerk. Palotay Sándor] Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa] [1978]
15635 Kriszus Király!   Magyar Evangéliumi Szöv 1928
15636 Isten pénzügyei Fiers Elek Szövétnek 1927
15637 Luther Márton kis kátéja magy. ell. Majba J. Vilmos Kókai 1930
15638 A keresztség Norcott János ; kiad. C. H. Spurgeon Fritz 1900
15639 Evangéliumi énekek Magyarországi Baptista Egyház Magyarországi Baptista Egyház 1967
15640 Lieder Hymns : Kongress der Europaischen Baptisten Berlin 26-31. July 1958 Deutschlandhalle     1958
15641 Anya - nyelv - kincs : 44 nyelvi és műveltségi totósor 616 kérdésre Kiss Zita Tinta 2019
15642 Poétikai kissszótár : 500 fogalom magyarázata irodalmi példákkal szemléltetve Zsilka Tibor Tinta Kvk 2019
15643 Nem csak szóból ért az ember : A nonverbális kommunikáció eszköztára Wacha Imre ; [... ábrákat Körösi Pap [!Papp] Kálmán kész.] Tinta Könyvkiadó 2011
15644 Nagy magyar tájszótár : 55000 népies, tájnyelvi és archaikus szó magyarázata főszerk. Kiss Gábor , szerk. Jákfalvi Anikó, Mandl Orsolya Tinta Könyvkiadó 2019
15645 Magyar ellentétszótár : ellentétes jelentésű szavak szótára főszerk. Temesi Viola ; [szerk. Balázsi József Attila et al.] ; [az anyaggyűjtésben közrem. Tefner Zoltán, Vizi Katalin] Tinta Kvk 2018
15646 Top 2000 ungarische Wörter : die 2000 wichtigsten ungarischen Wörter mit Beispielsätzen Kalmár Éva Júlia, Kiss Gábor, Szabó Mihály Tinta Kvk 2019
15647 Magyar-angol szólásszótár : 1555 magyar szólás angol megfelelője példamondatokkal : Dictionary of Hungarian and English idioms : 1555 Hungarian and English idioms with example sentences Nagy György Tinta 2018
15648 Vámmentes gondolatok : 383 újkori szállóige 344 neves személytől magyarul és eredeti nyelven, kiejtési tanáccsal Tótfalusi István Tinta Kvk 2018
15649 A világ nyelvei és nyelvcsaládjai Fodor István Tinta 2017
15650 Hasonlatok : munkafüzet a Tinta Könyvkiadó Hasonlatszótár című kiadványához Balázsi József Attila Tinta Kvk 2017
15651 Tégy szert bölcsességre! 630 bibliai idézet magyarul és angolul nyelvtanulóknak Dobóczi Anna, Tóth Zsófia Tinta 2019
15652 Az élet koronája Somogyi János Baptista Kiadó 2009
15653 Beszéd, nyelv és a Biblia : Nincs semmi magasztosabb, mint Isten igéje Szebeni Olivér Magyarországi Baptista Egyház 2008
15654 Mahátmá Gandhi Romain Rolland ; ford. Benedek Marcell Dante Könyvkiadó 1922
15655 Választ keres a Da Vinci-kód Josh McDowell ; [ford. Cs. Szabó Sándor] Parakletos Könyvesház cop. 2006
15656 Baptisták a második világháborúban : emlékkönyv összegyűjt. és szerk. Zágoni Jenő ; [mtársak: László Gábor et al.] Magyarországi Babtista Egyház Levéltára 2010
15657 Baptisták az első világháborúban Szerk. Zágoni Jenő Magyarországi Baptista Egyház Levéltára 2007
15658 Egyetemes egyháztörténelem Jézus Krisztustól a reformáció koráig, 1-2. rész Szebeni Olivér  Baptista Teológiai Szeminárium 1970-1971
15659 A magyarországi baptista teológiai oktatás története, 1906-2006 Gerzsenyi László, Mészáros Kálmán Magyarországi Baptista Egyház 2011
15660 Az Úr dicsőségére, örök jelül Szebeni Olivér Baptista Kiadó  [2009]
15661 Az újszövetségi kánon története az első niceai zsinat koráig Irta Pataky Arnold, nagyváradi l. sz. egyházmegyei áldozópap  Szent László Nyomda 1905
15662 Elmés játékok, játékos elmék Lukácsy András ; [ill. Reich Károly]  Minerva 1960
15663 A pokol udvari szállítója : figyelmeztetés az iszákosság veszedelmére Makay Lajos  Városi Ny 1926
15664 János evangéliuma   Brit és Külföldi Biblia Társ 1940
15665 A magyarországi evangélikus egyház istentiszteleti rendje   Evangélikus Egy. Sajtóoszt 1953
15666 Kis kátéja Luther Márton Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya 1961
15667 A history of our church facilities W. A. Criswell First Baptist Church  
15668 Irodalmunk tartalmi ismertetése I. rész : a legrégibb időktől a nemzeti költészet koráig összeáll. Réger Béla Wellisch Béla 1922
15669 A metodista egyház hitelveinek és történetének kézikönyve   Magyarországi Metodista Egyház [1963]
15670 Hitvallásaink általános értékelése Szabó Dezső Pápai Református Teológiai Akadémia 1936
15671 Tárgymutató a Heidelbergi Kátéhoz Kész. Hörömpő Gergely Magyarországi Ref. Egyház Sajtóoszt 1963
15672 Képek a kereszténység életéből írta Zoványi Jenő    
15673 Hősök : imádkozzunk a kórházban is Kirner A. Bertalan Kókai Lajos 1915
15674 Vallásügyi tájékoztató : a baptista gyülekezeti életre vonatkozó legfontosabb állami törvények és rendeletek Kristóf Domokos (összeáll.) Welker József 1926
15675 Bibliai káté : a Szentírás fö tanairól Ford. Jakob János Keresztyén Könyvesház 1921
15676 Állam és egyház : gondolatok és példák a magyar vallásügyi reformokhoz Somogyi Imre Bethánia 1947
15677 Új vallásügyi törvényt kérünk! : szabad államban szabad egyházak : a Magyarországi Szabadegyházak Szövetségének emlékirata az Ideiglenes Magyar Nemzetgyűléshez és az Ideiglenes Nemzeti Kormányhoz   Magyarországi Szabadegyházak Szövetsége 1945
15678 Pál levele a kolossébeliekhez és Filemonhoz R. C. Lucas ; [ford. Lengyel András] Harmat cop. 1993
15679 Biblia Sacra juxta Vulgatam Clementinam subs. ornata a Alberto Colunga et Laurentio Turrado Biblioteca de Autores Cristianos 1977
15680 Újgörög-magyar kéziszótár = Epitomo elleno-ouggriko lexiko Mohay András Akadémiai K. 1988
15681 Az apostolok cselekedetei : Biblikus konferencia : Szeged, 1993. augusztus 30 - szeptember 2 szerk. Benyik György JATE 1995
15682 A magyarországi baptista egyházzene története : gyülekezeti éneklés, kórusmozgalom, hangszeres zene, zenei szerveződés Bányai Jenő Baptista Kiadó 1996
15683 Bibel von A bis Z : wortkonkordanz zum revidierten Luthertext :Stuttgarter nachschlagewerk zur Bibel   Württembergische Bibelanstalt 1969
15684 Erdély aranykora Jókai Mór ; [az utószó Hegedüs Géza munkája] Szépirod. Kvk 1981
15685 Jeruzsálem vagy Bábel Malgo, Wim ; ford. egyvet. Nagy Erzsébet  Éjféli Kiáltás Misszió [1995]
15686 Konfirmációi vezérfonal evangélikus növendékek számára Dr. Luther Márton kis kátéja alapján Kiss Béla Romániai Magyar Evangélikus Egyházkerület 1946
15687 Századunk és a protestantizmus : Irányzatok századunk protestáns teológiájában : A magyarországi szolgáló egyház teológiája Poór József Kossuth 1981
15688 A Kopt Tamás-evangélium Magyarra ford. és az Újszövetséggel egybevet. Szebeni Olivér Magyarországi Baptista Egyház 1979
15689 Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt levele és Filemonhoz írt levele Cserháti Sándor  Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya 1978
15690 Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt levele Cserháti Sándor Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya 1976
15691 Pál levele a rómaiakhoz : Isten örömhíre a világnak Ökumenikus énekeskönyv Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya 1981
15692 Ökumenikus énekeskönyv Beharka Pál Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya 1981
15693 Énekfüzet az ökumenikus imahétre Beharka Pál ; szerk. Máté János, Tardy László, Trajtler Gábor Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 1989
15694 A budai Vártól a Gyepűig : 1941-1945 Karsai Elek Táncsics Kiadó 1965
15695 Bibliai történetek : az elemi iskola 1-4. osztályai számára Írta Balogh Lajos Magyarországi Baptisták Könyvny 1911
15696 A test és a lélek poklossága : dr. Somogyi Barnabás orvos konferenciai előadása Somogyi Barnabás Baptista Egyházközség [1943]
15697 Egyházak, felekezetek, gyülekezetek 1990-ben Magyarországon   Művelődési és Közoktatási Minisztérium Egyházi Főosztálya 1990
15698 Hitpróbák házasságban és házasságon kívül Haraszti Sándor Magyar Bapt. Irod. Kiadó 1965
15699 Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözültekkel (ApCsel 2,47) : Vasárnapi iskola   Amerikai Baptista Gyülekezet 1992
15700 Régi magyar glosszárium : szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára szerk. Berrár Jolán és Károly Sándor Akadémiai Kiadó 1984
15701 A keresztség szimbolizmusa Victor János Református Traktátus Vállalat  
15702 Claude Lévi-Strauss : Brasilianisches Album [franciából ford.] von Hans-Horst Henschen Carl Hanser Verlag 1994
15703 The master Musicians Rossini Richard Osborne Dent & Sons 1986
15704 Die Tore von Damaskus Lieve Joris ; [hollandból ford.] Barbara Heller Malik 1993
15705 Carlo Goldoni : sein Leben, sein Werk, seine Zeit Johannes Hösle  Piper  cop. 1993
15706 Briefe : eine erstaunliche Korrespondenz Cosima Wagner und Ludwig II. von Bayern ; zum ersten Mal vollständig herausgegeben von Martha Schad ; unter Mitarbeit von Horst Heinrich Schad  Lübbe c1996
15707 Gustav Mahler Briefe Hrsg. von Herta Blaukopf Paul Zsolnay Verlag 1996
15708 Goethe und die Musik Claus Canisius Piper 1998
15709 Mozart [szöveggond. és ill.] von Stefan Siegert  Alexandre Fest Verlag 2001
15710 World Gospel Hymns Ed. by Jochen Rieger Schott Music GmbH 2015
15711 Vártúrák kalauza III : Vártúrák Csehszlovákiában és Romániában [írták Csorba Csaba, Marosi Endre, Firon András] Sport, 1983
15712 Az ókor művészete : Egyiptomi, babilóniai, asszír, perzsa, görög és római építészet, szobrászat, festészet Írták Sebestyén Gyula, Mahler Ede, Láng Sándor, Zsámboki Gyula, Kuzsinszky Bálint Lampel R. Kvkereskedés, 1997
15713 A reneszánsz művészete : az itáliai trecento, quatrocento és cinquecento építészete, szobrászata és festészete, a reneszánsz Magyarországon Szerk. Beöthy Zsolt. Lampel 1912
15714 Általános zenetörténet : a legrégibb időktől a jelenkorig . 1. köt. Molnár Géza Rozsnyai 1911
15715 Angol magyar szótár = English-hungarian dictionary Országh László Akadémiai K 1960
15716 Encyclopaedia Hungarica 1. köt. A-H Főszerk. Bagossy László  Hung. Ethnic Lexicon Found, 1992
15717 Liturgikus lexikon : A katolikus egyház liturgiája Szerk. Verbényi István, Arató Miklós Orbán  Ecclesia 1989
15718 Ki kicsoda? : életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról [Szerk. Fonó Györgyné, Kis Tamás] ; [a szerkesztőségi mtárs. Somos Róbertné, Hoffer Andrea]  Kossuth 1969
15719 Az Lándorfejírvár elveszésének oka e vót, és így esött Zay Ferenc ; sajtó alá rendezte Kovács István ; az utószót Szakály Ferenc írta M. Helikon 1980
15720 A kormányzó Horthy Miklós és az emigráció Gosztonyi Péter Százszorszép 1992
15721 Az apostolok cselekedetei : a lélek, az egyház és a világ Stott, John R. W. ; [ford. Gulyás Melinda] Harmat ; KIA 2010
15722 Peace with God by Graham, Billy Perma Books 1955
15723 A Jelenések könyve 2. köt. : a Biblia Újszövetségi könyveinek kommentárja Almási Tibor GyuRó Art-Press 1998
15724 A Jelenések könyve 1. köt. Almási Tibor Gyuró Art-Press 1998
15725 Auschwitz mint golgota, Golgota mint Auschwitz : sorskutató tanulmány írta Éliás József  [Magánkiad.]  1989-1990
15726 Ima megjelenési formák Bakker, F.    
15727 Újszövetségi kijelentéstörténet Mátyás Ernő Magyar Református Egyház 1943
15728 Kálmáncsehi Sánta Márton Papp Gusztáv  Sylvester I. ny. R. T 1935
15729 A Zsoltárok könyve : gyakorlati elmélkedések J. N. Darby GBV  
15730 Az Úr Jézus csodatettei Egri Sándor igehirdetései ; Összeáll. Apostol Imre és Kada Mihály  Arany Mécstartó 2007
15731 Kulcsfontosságú bibliai fogalmak David Gooding és John Lennox Evangéliumi K. és Iratmisszió  [1999]
15732 Bibliai szókönyv : szókonkordancia a Károli Gáspár fordítású Bibliához (1908)    Evangéliumi Kiadó  
15733 Így élt II. Rákóczi Ferenc Száva István, Vámos Magda Móra 1976
15734 A boldogság titka Billy Graham Evangéliumi Iratmisszió  
15735 A budai Sándor-palotában történt : 1919-1941 Karsai Elek Táncsics Kiadó 1963
15736 Keresztény valláspedagógia Csanád Béla. Jel cop. 2001
15737 Rab Ráby : Regény írta Jókai Mór ; a bev. tan. írta és a függ. összeáll. Dávid Gyula Dácia Könyvkiadó 1983
15738 Isteni színjáték Dante Alighieri ; [ford. Babits Mihály] ; [a jegyzeteket Kardos Tibor írta] Európa Könyvkiadó 1974
15739 Kérdések a kezdethez : a teremtés logikája Ken Ham, Jonathan Sarfati, Carl Wieland ; Don Batten szerk. ; Werner Gitt elő- és utószavával ; Jeszenszky Ferenc ...ajánl. Evangéliumi K 2003
15740 Latin mondattan : Titus Livius Cornelius Nepos, Caius Iulius Caesar és Phaedrus Augusti Libertus műveiből vett olvasmányokkal kapcsolatban Solty Kornél Rényi Károly 1914
15741 Latin stilisztika Összeáll. Cserép József Stampel Károly  
15742 Százarcú ókor Révay József ; rajz Hegedűs István  Móra, 1962
15743 Az emberiség ellenségei : Történelmi regény Mika Waltari ; [ford. Schütz István] Európa 1975
15744 Luther nagy reformátori élménye : egy fejezet Szimonidesz Lajos Luther életével foglalkozó tanulmányaiból Szimonidesz Lajos Kosmos Ny 1932
15745 Felelős-e a zsidóság az ország romlásáért? Írta Székely Sámuel Kultura 1919
15746 A zsidók története Csia Lajos  Berea,  
15747 A zsidók köz- és magánjoga Magyarországon a honfoglalástól napjainkig Stein Artur  Szerző 1940
15748 Az ágostai hitvallás ...latin szöveg után magyarra ford., bev. és jegyz... Prőhle Károly Harangszó 1943
15749 A Föld és népei : Európa földrajzi és népismei lerása György Aladár Mehner Vilmos 1881
15750 Az ókori kelet történetének áttekintése Szebeni Olivér MBE, 1967
15751 Magyar statisztikai zsebkönyv 1956 Központi Statisztikai Hivatal Közgazd. és Jogi Kiadó 1956
15752 Magyar statisztikai zsebkönyv 96 Fel. szerk. Ligeti Csák Központi Statisztikai Hivatal 1997
15753 A magyar korona története Bertényi Iván  Kossuth Könyvkiadó 1978]
15754 Az ókori világ története : Középiskolai tankönyv A. V. Misulin ; ford. Borzsák István  Magyar Könyvtár 1949
15755 Cézár csodálatos élete Lakatos László Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat  
15756 A világtörténet alapvonalai : Az élet és az emberiség történetének tüköre Ernest Barker, Sir H. H. Hohnston, Sir E. Ray Lankester és Gilbert Murray tanár segítségével és közreműködésésvel írta H.G. Wells ; Az illusztrációkat J. F. Horrabin rajzota ; [Fordították Kiss Dezső ; Lambrecht Kálmán] ; [a térképeket és grafikonokat magyar felírással Janszky Béla rajzolta] ; [A függeléket Lambrecht Kálmán ; Pethő Sándor írták] ; [A függelék arcképeit Fáy Dezső rajzolta] Genius Könvkiadó R.-T 1925
15757 Carnegie,Rockefeller,Morgan,Astor,Hearst,Vanderbilt,Pulitzer,Barnum   Singer és Wolfner Kiadása 1912
15758 Nagy asszonyok élete : Tsző-Szí, Theodora, Siennai Szent Katalin, Jeanne d'Arc, Mme de Maintenon, Montijo Eugenia, Beecher-Stowe Harriet, Nightingale Florence, Sonja Kovalevska, Helen Lorin Grenfell, Veres Pálné, Torma Zsófia dr., Madaame Jane Dieulafoy, Mme Curie összegyűjt. Szikra  Karriérek 1912
15759 Napoleon Írta Seress László Karriérek 1912
15760 Híres feltalálók : Gutenberg János, Lee Vilmos, Arkwight Richárd, Heatcoat János, Jacquard, James Watt, Murdock William, Fulton Robert, Stephenson György, Ressel József, Howe Illés, Kőnig Frigyes, Irinyi János, Siemens Werner, Nobel Alfred, Bessemer Henrik, Puskás Tivadar, Marconi, Wright Wilbur írták Sztrokay Kálmán és Balla Ignác ; előszó Cholkoky Jenő  Karriérek Kiadóhivatala 1912
15761 Nagy tudósok [összeállította Cholnoky Jenő] Karriérek Kiadóhivatala 1912
15762 Henry Morton Stanley a nagy afrikai kutató önéletírása átdogl. Sebestyén Károly Karrierek Kiadóhivatal 1912
15763 Nagy katonák : Hannibál - Hunyadi János - Wallenstein Albert - Nelson Horace - Bernadotte János - Wellington herceg - Hoche Lázár - Blücher Gerhard - Szuwarov Vaszilyevics - Klapka György - Garibaldi - Moltke Helmuth - Görgey Arthur [Írta:] Adorján Andor  Karriérek Kiadóhivatala 1912
15764 A Rotschildok Balla Ignác  Karriérek 1912
15765 Edison : Több forrásmunka alapján : Nyolc képpel Balla Ignác ; előszót írta Fodor István  Karriérek Kiadóhivatal 1912
15766 Híres zenészek : Beethoven : Mozart : Liszt : Chopin : Bach : Verdi : Berlioz : Offenbach : Rossini : Gounod : Bizet : Erkel : Goldmark : Volkmann : Reményi : Lehár : Hubay : Zichy : Hires primások   Karriérek Kiadóhivatala 1912
15767 Britannica Hungarica világenciklopédia : 8. köt. : Graz-Hostebro [főszerkesztő Széky János] ; [vezető szerkesztők Árokszállásy Zoltán .. et. al.] Magyar Világ Kiadó cop. 1997
15768 Britannica Hungarica : világenciklopédia 11. köt. [főszerk. Széky János] ; [ vez. szerk. Árokszállási Zoltán.. et al.] ; [ford. Ajkai Aderienne.. et al.] Magyar Világ Kiadó 1998
15769 Tűzben született : a magyar apostoli egyház története Pásztor József Magyar Apostoli Egyház 2019
15770 Ha Isten nem volna : egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban [az interjúkat kész. és a bev. esszét írta Szále László] ; [szerk. Frenkl Thurzó Tibor]  M. Hiv. Közlönyk 2005
15771 Theologia popularis brevis : népszerű teológia röviden Almási Mihály Jó Pásztor 2019
15772 Teológiai irányzatok formálódása a baptista misszióban 1. köt. Almási Mihály Jó Pásztor Alapítvány 2019
15773 Teológiai irányzatok formálódása a baptista misszióban 1. köt. Almási Mihály Jó Pásztor Alapítvány 2019
15774 Meddig él egy nemzet : a nemzet történeti látószöge Komoróczy Géza Kalligram 2011
15775 Bizalom, bizonyság, bizonyosság : a Kisújszállási Baptista Gyülekezet múltja és jelene [szerk. Bögös Jenő, Máté István] ; [utószó Kecze István] Kisújszállási Baptista Gyülekezet 2019
15776 Kik a baptisták? Udvarnoki Béla Erdélyi Magyar Baptista Konvenció 1946
Joomla templates by a4joomla